Onderhoud Website


| Recover Password

Archief

jaarverslag 2013

 

 

 De Huurdersraad West werd opgericht op 8 juli 1997, met de bedoeling de belangen te behartigen van de huurders van het bezit van voorheen de woningstichting “De Combinatie” in Rotterdam Delfshaven, de wijken Bospolder / Tussendijken en in het centrum de hoek Nieuwe Binnenweg / Mathenesserlaan. Inmiddels zijn we een geregistreerde vereniging geworden die geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam.

 We hielden de eerste jaren kantoor aan de Rosier Faassenstraat 15b, maar door de slechte staat van het pand moesten we verhuizen naar de overkant. Nu hebben we ons kantoor aan de Rosier Faassenstraat 18. Op dit adres kunnen huurders ons benaderen met hun wensen en klachten en natuurlijk met goede ideeën. Uiteraard kunt u ons ook per telefoon of e-mail bereiken! Zie hiervoor de pagina “contacten”.

 Inmiddels is er het een en ander veranderd.

 

De woningstichting “De Combinatie” is met ingang van 1 januari 2004 een fusie aangegaan met de woningbouwcorporatie VL Wonen en de Stichting Woningpartners in Capelle aan den IJssel. Hieruit is de woningbouwcorporatie Com·wonen ontstaan met een bezit van ongeveer 30.000 huurwoningen. Vanaf 1 juli 2011 zijn PWS Rotterdam en “Com·wonen” gefuseerd. Samen zijn ze Havensteder. Met 50.000 verhuurbare objecten wordt Havensteder een robuuste partij in de stadsregio Rotterdam.

 

In dit bezit zijn op verschillende niveaus huurdersorganisaties actief. Als Huurdersraad West overleggen wij op wijkniveau met Havensteder over allerlei zaken. Bewonerscommissies doen dat op complexniveau en de SHC (Stichting Huurdersalliantie Com-wonen) doet dat voor het totale bezit en dat is op concernniveau. Het ligt dan ook voor de hand dat deze organisaties contact zochten om elkaar te informeren en zoveel mogelijk samen te werken.

 

Alle huurdersorganisaties hebben de intentie uitgesproken om zoveel mogelijk, met een gezamenlijk standpunt naar Havensteder toe op te treden. Middels een samenwerkingsovereenkomst tussen de SHC en de Stichting Havensteder is dit geregeld.

Bezwaar maken tegen de huurverhoging per 01-07-2014

Kijk eerst of dat zin heeft op: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/kan-ik-bezwaar-maken-tegen-huurverhoging.html

Wilt u bezwaar maken en een “politiek” signaal afgeven maak met deze brief dan bezwaar bij Havensteder bezwaarhuurverhoging

 

 

SHC tegen huurvoorstel, Havensteder verwerpt het advies van de SHC helemaal!!!

Havensteder gaat per 1 juli 2014 alle niet geliberaliseerde huren maximaal verhogen.

De SHC is hierop tegen.

Reactie Havenster:

Ik begrijp uw argumenten, maar zal uw advies niet volgen. De noodzaak om extra huurinkomsten te genereren is voor Havensteder noodzakelijk om ook in de toekomst een duurzame financiële bedrijfsvoering te kunnen voeren.

zie voor details de pagina SHC!

 

Begroting 2014

 Jaarverslagen

 

notulen Jaarvergadering 2013 

 

 2012

 

Verslag van de Vereniging HUURDERSRAAD WEST over het jaar 2012.

 

In dit verslag geeft de Ver. Huurdersraad West u beknopt aan hoe zij de belangen van de huurders van Havensteder in Bospolder Tussendijken en Rotterdam Centrum in 2012 heeft behartigd.

 

De Ver. Huurdersraad West, hierna aangeduid als Huurdersraad W., vertegenwoordigt alle huurders van Havensteder in Bospolder Tussendijken en Rotterdam Centrum .

Er is een gekozen bestuur, bestaande uit: mevrouw Mounya Charti, voorzitter,

Rob Gloudi, penningmeester en

Andre Schobben, secretaris.

Het secretariaat wordt gevoerd door mevrouw Joke van Tol.

Daarnaast zijn er verschillende werkgroepen actief geweest in 2012 zoals de werkgroep ter voorbereiding van de Jaarmarkt 2012; de werkgroep afscheid Kitty v.d. Stolpe, voorzitter tot 31 dec. 2011, de werkgroep Derde Lustrum, de werkgroep Servicekosten en de werkgroep Website.

De Huurdersraad W heeft in 2012  8 x vergaderd. Daarnaast is er 5 x participatieoverleg met Havensteder geweest. Ook het jaarverslag hiervan vindt u in dit mapje.

 

De Huurdersraad W voert haar activiteiten uit vanuit het pand Rosier Faassenstraat 18, Rotterdam. Dit pand wordt multifunctioneel gebruikt, bijvoorbeeld door Buurtbemiddeling, de Stadsmarinier, Mantelzorg en ook door een werkgroep van het RIAGG voor voorlichting.

 

In 2012 waren de gevolgen van de fusie tussen Com.Wonen en P.W.S. nog duidelijk merkbaar.

Op 8 maart heeft een delegatie van Havensteder kennis gemaakt met de Huurdersraad W.

Deze delegatie bestond uit Tanja Morsheim, regiodirecteur West/Zuid, Mildred Pijnenborg, manager gebiedsontwikkeling, Edwin van Spronsen, manager wijkkantoor Spanjaardstraat en Jeroen Hendriks, wijkconsulent. Het was een prettige kennismaking met de afspraak dat een vervolggesprek zal volgen.

De samenwerking tussen S.H.C. en H.P.F. kwam nog niet tot stand.

 

Statutenwijziging.

In verband met de fusie en de wijziging van het bestuur van de Huurdersraad W zijn een paar kleine wijzigingen in de statuten aan de leden voorgesteld. Rob Gloudi heeft deze toegelicht . De leden hebben zich met het voorstel akkoord verklaard en Rob heeft voor de correcte uitvoering gezorgd..

 

Contact met de huurders.

Ook in 2012 heeft Jeannette van Deursen het contact met de Wijkkrant onderhouden en zo nodig voor kopij gezorgd.

Jeannette en Sila hebben zitting in het Buurtbestuur Samen met de wijkpolitie en de wijkagent plus opbouwwerk en de consulenten van Havensteder bespreken zij de problemen in de wijk zoals ratten- en muizenplagen en andere overlast.

Afgesproken is dat het buurtbestuur de mensen kan aanspreken op verkeerd gedrag. De straatcoach is bevoegd tot het uitschrijven van boetes in geval van vervuiling.

De straatcoaches zijn als zodanig herkenbaar.

Daarnaast heeft Havensteder aan alle huurders een folder gezonden met de tarieven

die zij moeten betalen in geval van ongewenst gedrag zoals huisvuil op verkeerde plaatsen of het stallen van fietsen  in portieken of andere verboden plaatsen.

Havensteder en de deelgemeente werken samen aan een veiligheidsindex.

 

 

Werkplan 2012 en begroting 2012.

In verband met het aantal nieuwe leden is een hoger bedrag voor cursussen en reiskosten begroot.  Na  een gedegen discussie werden werkplan 2012 en de bijbehorende  begroting door de leden vastgesteld en aan Havensteder ter goedkeuring toegezonden. Beide stukken werden door Havensteder geaccepteerd.

Kolommenbalans 2011.

De penningmeester heeft de jaarcijfers over 2011 met de verklaring van de Kascommissie aan de leden aangeboden en toegelicht. Hij stelde voor het overschot te reserveren voor de viering van het derde lustrum en het afscheid van Kitty v.d. Stolpe in 2012. Dit voorstel werd aangenomen en door Havensteder gefiatteerd.

De financiële stukken waaronder ook de verklaring van de Kascommissie werden aan  Havensteder toegezonden. Ook de namen van de nieuw gekozen Kascommissie zijn aan Havensteder bekendgemaakt. Deze Kascommissie bestaat uit:

Hetty Kapteijn, voorzitter, Gerda de Winter, Diana Donk en Mariam Elfassi.

 

 

Onderhoud.

Zomer 2012  hebben verschillende leden van de Huurdersraad W een presentatie van de heer Tetteroo van Havensteder bijgewoond over het onderhoudsbeleid. Dit gaf een duidelijk beeld over de manier waarop Havensteder het onderhoud plant en op welke basis.

Op  8 November heeft de heer Wielaard, gebiedsmanager Zuid en West  ons bijgepraat over de situatie in het tweede halfjaar 2012 en de nabije toekomst.

Dit hield in:  De woningmarkt zit op slot en de corporaties hebben – mede door maatregelen van  het Kabinet – minder geld. Het gevolg is dat Havensteder zich opnieuw moet beraden over de investeringen en de onderhoudsplanning.

De Huurderstraad W heeft begrip voor de situatie en nodigt de heer Wielaard uit voor een vervolggesprek in het voorjaar 2013.

 

Top 3 Ergernissen.

Dit gaat om een initiatief van de huurders. Er is een bedrag van 500.000 euro beschikbaar gesteld dat bestemd is voor alle wijken en complexen van  Havensteder. Het geld mag alleen aangewend worden voor bijzondere wensen van huurders, dus niet voor groot onderhoud o.d.

Er is een draaiboek samengesteld door  een werkgroep van huurders.

 

Om  versnippering van het bedrag te voorkomen, raadt het bestuur van de Huurdersraad W aan om plannen op wijkniveau te maken. S.H.C. heeft instemmingsrecht.

Aanvankelijk werden er door de huurders van Havensteder  weinig plannen ingediend. De Huurdersraad W maakte hierop een uitzondering. Hetty Kapteijn was hier de persoon met de meeste initiatieven, die ook voor uitvoering in aanmerking kwamen.

De Huurdersraad W heeft  moeite gedaan om dit speciale initiatief van Havensteder bij de huurders bekend te maken. Helaas waren de reacties meestal lauw.

Eind 2012 is besloten door huurders en Havensteder dat alle ingediende plannen in Bospolder Tussendijken uitgevoerd kunnen worden.

 

 

Er is naar gestreefd de werkzaamheden zoveel mogelijk in 2012 uit te voeren maar een aantal zaken moeten naar 2013 doorgeschoven worden. Zij zullen wel in 2012 belast worden.

 

 

Huurdersraad West en S.H.C.

S.H.C. staat voor Stichting Huurdersalliantie Com.Wonen en is het hoogste overlegorgaan  tussen vertegenwoordigers van de huurders en het bestuur van Havensteder.

Nu de fusie van Com.Wonen met P.W.S. een feit is, moet ook dit overlegorgaan aan de nieuwe situatie aangepast worden.

Er moet dus een soortgelijk overlegorgaan komen  met een vertegenwoordiging van alle huurders van Havensteder. Helaas blijkt dit een moeilijke opgave.  In 2012 is, ondanks vele pogingen, nog geen gezamenlijke huurdervertegenwoordiging tot stand gekomen.  De onderhandelingen gaan verder. Er wordt wel separaat overlegd op bestuursniveau.  In het SHC kwam onder meer aan de orde:

 • Een gematigde huurderhoging per 1 juli 2012
 • Wijkbeheerdersbeleid.
 • Investeringsbeleid
 • Serviceabonnement

 

Schans/Watergeus.

De Huurdersraad W moet tot haar teleurstelling vaststellen dat de huurders in bovengenoemde straten in 2012 in onzekerheid geleefd hebben door de beloftes van Havensteder. De Huurdersraad heeft dit ook in het participatieoverleg regelmatig kenbaar gemaakt.  Helaas heeft Havensteder eerst aan het einde van 2012 definitief besloten de plannen voorlopig te moeten uitstellen.

 

 

Jaarmarkt Schiedamseweg.

Op  26 mei had de Huurdersraad W haar tent weer opgezet op de Jaarmarkt Schiedamseweg.  Was het bezoekersaantal en het enthousiasme van de mensen vorig jaar al beneden de verwachtingen.  2012 was een teleurstelling.

De leden van de Huurdersraad doen toch veel moeite om het nut van onze vereniging  aan de  huurders duidelijk te maken en dit jaar vooral om bekendheid te geven aan het project Top 3 Ergernissen, maar we hebben de bezoekers niet voldoende kunnen boeien.

 

Website.

In  2012 is er veel aandacht en energie gestoken in de vernieuwing van onze website.

4 leden hebben een speciale cursus gevolgd; helaas zonder het gewenste resultaat.

Op advies van de voorzitter hebben wij het bedrijf van Mustafa el Aimani benaderd om een goede website te bouwen, hetgeen redelijk is gelukt.

In 2013 zullen een aantal leden een cursus volgen om de website up to date te houden.

 

Viering 3e lustrum ver. Huurdersraad West en afscheid Kitty v.d. Stolpe.

In het begin van dit jaar werd een kleine werkgroep geïnstalleerd om het derde lustrum van onze Huurdersraad W voor te bereiden en ook om een waardig afscheid van Kitty als voorzitter,vorm te geven.  Besloten werd om deze festiviteiten op zaterdag 19 mei te laten plaatsvinden.

In ons kantoor werd een receptie gehouden, waarvoor ca 110 invitaties verzonden werden.

We hebben dit aantal overschat.

De leden van de Huurdersraad W hebben met Kitty een boottocht door de Rotterdamse grachten gemaakt en daarna gezellig met elkaar gegeten.

 

 

Kitty kreeg  een Liber Amicorum  aangeboden.  Zo hebben wij in goede stijl afscheid van haar als voorzitter genomen.

Later verraste Rob Gloudi ons met een schijfje waarop foto’s van de hoogtepunten.

 

Servicekosten.

Ook in 2012 heeft Andre Schobben veel slapeloze nachten gehad door de controle van de servicekosten.  Het uitgangspunt van Andre is dat controle betekent dat de opgevoerde posten daadwerkelijk gecontroleerd moeten worden en geen schatting met de natte vinger.

Er hebben veel vergaderingen plaatsgevonden o.a. over het aanzienlijke bedrag aan adm. kosten, leegstandderving, kosten van wijkbeheer en de kosten van armaturen en lampenwisseling.

Een bijkomend probleem zijn de gemengde complexen, waarin samengewerkt moet worden met de VVE.

M.i.v. 1 januari 2013 zal er met een nieuw systeem gewerkt worden.

Tevens wordt dan het beleidsdocument Servicekosten bij de Huurcommissie gewijzigd.

 

Dakpark.

 

 

Hetty Kapteijn heeft ons iedere vergadering bijgepraat over de vorderingen en perikelen van het Dakpark. Langzaam maar zeker worden de plannen omgezet in daden.

Klachten betreffen vooral het parkeerbeleid van de deelgemeente in de straten rondom het dakpark.

Eind 2012 manifesteerden zich problemen met de stadsverwarming, waardoor er een stagnatie is ontstaan.

 

Feest

Zoals eerder aangegeven worden alle werkzaamheden  en inspanningen in de Huurdersraad W gedaan op basis van vrijwilligheid. Havensteder waardeert dit  en heeft dit ook in 2012  laten blijken door een feestje te organiseren voor de vrijwilligers in Zuid West.

Dit vond plaats in de Fruitvis.

 

Tot slot.

De Huurdersraad West heeft ook in 2012 hard gewerkt om de belangen van de huurders in Bospolder Tussendijken bij Havensteder te behartigen.

Wij  denken  u in dit beknopte overzicht een idee gegeven te hebben van onze inzet voor u in 2012.  Juist in dit crisisjaar was het belangrijk  dat  de corporatie en huurders goed contact hadden en in goed overleg afspraken maakten.  Wij hebben ons best gedaan en zullen dit ook in 2013  voor de  volle 100 procent voortzetten.

 

 

 

 

 Download Jaarverslag 2012  Jaarverslag Participatie 2012

 

 

 

 

 

-Jaarverslag 2011-

Verslag van de Vereniging HUURDERSRAAD  WEST over het  jaar 2011.

 

 

In dit verslag geeft de Huurdersraad West u beknopt aan hoe zij  de belangen van huurders in Bospolder Tussendijken en Rotterdam Centrum van  Com.Wonen/Havensteder in 2011 heeft  behartigd.

Medio 2011 werd de fusie van Com.Wonen en P.W.S. officieel en werd de naam van de gefuseerde woningcorporaties Havensteder. Om  verwarring te voorkomen is in dit verslag over 2011 de naam Com.Wonen aangehouden.

 

In het jaar 2011 stonden voor de Vereniging Huurdersraad West twee onderwerpen boven aan de prioriteitenlijst. Dit waren:

 • Uitbreiding van het aantal leden en de verkiezing van een nieuwe voorzitter.
 • Meedenken en inspraak via S.H.C. over de voorgenomen fusie tussen Com.Wonen en P.W.S.

In  de 8 vergaderingen van de Ver. Huurdersraad West, die in 2011 gehouden zijn, kwamen bovengenoemde onderwerpen uitgebreid ter sprake.

 

De Ver. Huurdersraad West, hierna aangeduid als Huurdersraad W., vertegenwoordigt alle huurders van Com.Wonen in Bospolder Tussendijken en Rotterdam Centrum.

Er is 4 keer een participatieoverleg geweest. Het jaarverslag hierover vindt u in dit mapje.

 

De Huurdersraad W. voert haar activiteiten uit vanuit het pand Rosier Faassenstraat 18, Rotterdam. Dit pand wordt multifunctioneel gebruikt, bijvoorbeeld door Buurtbemiddeling, Mantelzorg en ook door een werkgroep van het RIAGG voor voorlichting.

 

In 2011 bestond het bestuur van de Huurdersraad W uit:

Kitty van de Stolpe, voorzitter,die op 31 december 2011 is afgetreden i.v.m. haar verhuizing;

Rob Gloudi, penningmeester,

Andre Schobben, secretaris

Er zijn verschillende werkgroepen actief geweest in 2011 zoals de werkgroep ter voorbereiding van de Jaarmarkt 2011, de werkgroep Ledenwerving en de werkgroep Website.

Het doet ons goed dat Jeannette van Deursen, die vorig jaar getroffen werd door een ernstige aandoening, in de loop van 2011 zoveel  hersteld is, dat zij, voor zover mogelijk,  de vergaderingen weer bijwoont en ons van nuttige adviezen voorziet.

 

Spaanse Roos.

In ons vorige jaarverslag moesten wij u laten weten dat in het complex Spaanse Roos aan de Rosier Faassenstraat onvoorzien een compleet nieuwe staalconstructie in de voorgevel  moest worden aangebracht. Nu kunnen wij u berichten dat genoemde werkzaamheden  in 2011 voorspoedig en tot tevredenheid zijn verlopen.

 

 

 

 

Schans/Watergeusstraat.

In 2011 is er veel met Com.Wonen gesproken over bovengenoemd project. Het plan voor renovatie  liep nogal wat vertragingen op omdat er vraagtekens kwamen met betrekking tot de fundering. Ook moest een Sociaal Plan overeengekomen worden.

Andre heeft  steeds aangegeven dat de huurders tijdig en goed ingelicht moeten worden over de stand van zaken. Helaas  weten zij nog steeds niet waaraan zij toe zijn.

 

Jaarmarkt Schiedamseweg.

Ook in 2011 heeft de Huurdersraad W. een kraam gehuurd op de Jaarmarkt Schiedamseweg op 21 mei.  Dit jaar was ons doel om zoveel mogelijk nieuwe actieve leden te werven. Helaas was het bezoekersaantal minder dan vorig jaar en het enthousiasme voor de Huurdersraad W. viel ook tegen.  Wij kregen contact met 35 potentiële nieuwe leden , die  voor een nadere kennismaking met de Huurdersraad W. zijn uitgenodigd maar nagenoeg geen vervolg.

 

Werving Nieuwe Leden.

In het begin van het jaar hebben we contact opgenomen met STAP voor advies m.b.t. ledenwerving. Ook hebben we een werkgroepje gevormd o.l.v. Kitty. STAP heeft verschillende aanbevelingen gedaan. Een ervan was aan 500 huurders een brief te sturen maar eerst een selectie te maken van de straten. Dat is gedaan waarbij vooral straten in Bospolder zijn geselecteerd omdat er uit dat gebied weinig leden in de Huurdersraad W. zitten.  De brieven zijn bezorgd en om te voorkomen dat zij ongeopend in de prullenmand verdwijnen is een pen ingesloten. Een groot exemplaar van de brief is op openbare plekken en in wooncomplexen gehangen. Er zijn 850 brieven de deur uitgegaan.

Ook is er een informatieavond georganiseerd, waar slechts 4 personen zich meldden.

Alle moeite heeft tot resultaat geleid.  Er hebben zich 7 nieuwe leden aangemeld, waarvan 2 het helaas hebben laten afweten; de 5 nieuwe geven de Huurdersraad W. weer een goede impuls om de belangen van de huurders in Bospolder /Tussendijken en het Centrum te kunnen behartigen.

Dit zijn: Mounya Charti, Diana Donk, Mariam Elfassi, Filomena Sint Jago en Sila Soebdhan.

Het werven van nieuwe leden blijft de volle aandacht houden.

 

Cursussen.

Om de nieuwe leden wegwijs te maken en de kennis van de andere leden op te frissen heeft het bestuur van de Huurdersraad W. contact opgenomen met Urbannerdam, het vroegere Steunpunt Wonen. Urbannerdam werkt samen met het CPO en maakt cursussen op maat.

Zo is een cursus opgezet waarin inzicht gegeven wordt in het werk van Huurdersraden en een algemeen inzicht in woningcorporaties.

De  cursus is gegeven in 2 middagen in ons eigen pand Rosier Faassenstraat 18.

 

Een andere cursus die aan max. 4 leden is aangeboden, is een cursus voor het maken en bijhouden van de website. Hiervoor was veel animo maar de limiet was 4 personen.

Deze cursus van de Volksuniversiteit heeft helaas niet helemaal aan de verwachtingen voldaan.

De kandidaten zijn vervolgens wekelijks bij elkaar gekomen en werkten gezamenlijk  met een boek als leidraad.

 

Het bestuur van de Huurdersraad W. heeft de leden erop geattendeerd dat ook de Woonbond  een cursusaanbod heeft.  Men moet dan wel lid zijn van de Woonbond.  Het lidmaatschap wordt door de Huurdersraad W. vergoed. Vanzelfsprekend moet  met het bestuur overlegd worden  als men een cursus wil volgen.

 

De Huurdersraad West en S.H.C.

De S.H.C. het overkoepelende inspraakorgaan van alle huurders van Com.Wonen. De voorzitter van S.H.C. is onze penningmeester Rob Gloudi.

Zowel hij als ons lid Rob Roos Wenig houden de Huurdersraad W op de hoogte van zaken, die de huurders aangaan. In 2011 betrof dit:

 • Een bijeenkomst over de voorgenomen fusie met PWS. Alle huurdervertegenwoordigingen van Com.Wonen  mochten 2 personen afvaardigen. Kitty en Hetty zijn geweest. Er kwam een fusieloket voor vragen en opmerkingen.
 • Beide Robben hebben ons nauwkeurig op de hoogte gehouden van de voortgang van  de fusiebesprekingen, voor zover van belang voor de Huurdersraad W.
 • Evaluatie van het serviceabonnement. SHC heeft instemmingsrecht en wilde meer transparantie. Het huidige serviceabonnement blijft geldig tot 1 jan. 2012.
 • Rob G heeft met Com.Wonen  in het kader van de fusie onderhandeld over een gematigde huurverhoging.
 • Ook  is i. aandacht gevraagd voor de huurwet, die op 1 jan. 2011 is ingegaan.
 • De voorgestelde huurverhoging per 1 juli 2011 is besproken. SHC brengt advies aan Com.Wonen uit.
 • Ook is gesproken over een nieuw beleid  betreffende communicatie met de huurders.
 • Er werd gesproken over woonfraude.

 

De Huurdersraad West en Com.Wonen.

Een vast agendapunt in de vergaderingen van de Huurdersraad W. is  Bijzonderheden Com.Wonen.  Bij dit punt komen de zaken aan de orde, die met Com.Wonen besproken zijn, meestal in het  participatieoverleg.  De bijzonderheden vindt u in het jaarverslag participatieoverleg, hier bijgevoegd.

 

Opplussen woningen.

Opplussen wil zeggen de woningen aanpassen aan 55+ zoals betere toegankelijkheid, verhoogde toiletten, eventuele beugels in de badkamer e.d.  Ook de stallingmogelijkheden voor scootmobielen komt daarbij aan de orde.

Met Com.Wonen is afgesproken dat bewoners vroegtijdig ingelicht zullen worden over het opplussen van hun woning. De Huurdersraad W. ontvangt dan ook een uitnodiging voor een dergelijk voorlichtingsbijeenkomst.  De animo van de huurders is gering.

 

Financiën.

De Huurdersraad W ontvangt ieder jaar geld van de woningcorporatie. Daarvoor moet voor het einde van het kalenderjaar een begroting worden ingediend met een werkplan. Enige maanden na het einde van het kalenderjaar moet rekenschap over dat ontvangen bedrag worden gegeven. Dat gebeurt in de vorm van een kolommenbalans. De uitgaven die daarop vermeld worden, worden door de Kascommissie gecontroleerd.

Er heeft ook in 2011 een accountantscontrole plaatsgevonden op verzoek van Com.Wonen. Alle stukken werden in orde bevonden.

In de jaarvergadering van de Ver. Huurdersraad West worden de financiële stukken, dus de kolommenbalans en de verklaring van de Kascommissie  aan de leden aangeboden en door de penningmeester toegelicht.  Ook  in 2011 is dit geschied en na akkoordbevinding van de leden, is het bestuur gedechargeerd.

Er werd een nieuwe Kascommissie gekozen, bestaande uit Hetty Kapteijn, voorzitter, Mounya Charti en Gerda de Winter. Aan het einde van het jaar werd Mounya Charti  i.v.m. haar verkiezing tot voorzitter, vervangen door Mariam  Elfassi.

In 2011 toonde de kolommenbalans een aanvaardbaar overschot  De penningmeester heeft aan Com.Wonen voorgesteld dit overschot te reserveren voor de  te maken kosten in 2012 voor de viering van het 3e lustrum van de Huurdersraad W. en het gelijktijdige afscheid van Kitty als voorzitter. Com.Wonen is met dit voorstel akkoord gegaan.

De financiële stukken alsmede de namen van de gekozen Kascommissie werden aan Com.Wonen toegezonden.

 

Servicekosten.

Andre Schobben is niet alleen secretaris van het bestuur maar ook de expert servicekosten van de Huurdersraad W.  Andre controleert de stukken betreffende servicekosten van Com.Wonen en dat is geen geringe taak  omdat hij veel zaken tegenkomt, die niet kloppen of die een nadere toelichting behoeven.

Sinds 2010 komt het verwisselen van lampen in openbare ruimtes ten laste van Com.Wonen.  De regel is dat niet langer de lampen geteld worden maar de armaturen. Armaturen die hoger hangen dan 3.5 meter worden vervangen door een aannemer.

De kosten die deze regel met zich meebrengt zijn moeilijk te controleren.   Om een inzicht te krijgen hebben leden van de Huurdersraad W. Andre geassisteerd bij het inventariseren van de armaturen.

Een ander knelpunt waren de watermeters. Volgens Andre zijn er overbodige watermeters en het is niet precies uit te zoeken hoeveel vast recht voor die watermeters betaald moet worden en hoeveel het waterverbruik is. Daarom is aan Com.Wonen voorgesteld de kosten hiervan voor rekening van Com.Wonen te nemen.

Een ander punt voor hoofdbrekens zijn de servicekosten in gemengde complexen. Hieronder wordt verstaan complexen waarin huurders van Com.Wonen en eigenaren, verenigd in een V.V.E.(Vereniging van Eigenaren) wonen. Andre vindt dat dikwijls een complexe materie. Com.Wonen heeft nu een ondernemingsplan voor 2 jaar, waarin extra aandacht voor huurders in gemengde complexen is opgenomen.

Omdat  S.H.C. instemmingsrecht heeft over servicekosten,  is Andre aangeraden er bij Com.Wonen op aan te dringen om alle medewerking te verlenen  om een goede en tijdige controle van de servicekosten mogelijk te maken.

Er moet naar structurele oplossingen gezocht worden.

 

Aan het einde van verslagjaar is er voor 58 portieken en 6 bergingen een nieuw schoonmaakbedrijf gecontracteerd.  Bij het aangaan van nieuwe contracten zijn de werkzaamheden opnieuw bezien en is besloten om deze in bepaalde gevallen wat uit te breiden, waardoor de prijs met  eur 1.00 of eur. 1,50 verhoogd is. De bewoners zijn hierover door Havensteder geïnformeerd.  De Huurdersraad W. heeft geen bezwaar.

 

Dakpark.

Hetty Kapteijn heeft ook in 2011 de Huurdersraad W steeds goed en volledig op de hoogte gehouden van alle voortgang  betreffende het Dakpark. Zij bezocht de vergaderingen en volgde de vooruitgang.  De Huurdersraad W. is Hetty daarvoor veel dank verschuldigd.

 

Bestuurswisseling.

Zoals reeds vermeld,  was afgesproken dat Kitty v.d. Stolpe per 1 januari 2012 het voorzitterschap van de Huurdersraad W. zal beëindigen. Zij is verhuisd naar een woning van Woonbron en kan reglementair geen lid zijn van de Huurdersraad West en dus ook geen voorzitter. Kitty is vanaf de start van de Huurdersraad W. lid geweest en vanaf 2003 voorzitter. Zij heeft zich erg ingespannen voor de huurders en veel bereikt. Wij vinden het heel jammer dat zij vertrekt . Wij wensen de nieuwe voorzitter veel succes.

 

 

 

Taken van de Huurdersraad West en het bestuur.

In de laatste vergadering van het jaar heeft Rob Gloudi als lid van het bestuur de taken van het bestuur nog eens duidelijk uiteengezet.

Het gaat om:

 • Het beleid maken;
 • Informeren van de achterban
 • Overleg met Havensteder
 • Overleg met de vereniging
 • Onderhouden van externe contacten (Deelgemeente e.a.)
 • Beheren en verantwoording van het geld.

Het bestuur maakt het beleid d.w.z. dat zij overleggen met de woningcorporatie en S.H.C. en met elkaar bespreken welke punten van belang zijn voor de huurders in BoTu. Dat wordt dan weer in de vergadering van de Huurdersraad W. besproken.

De voorzitter onderhoudt de externe contacten en zit de vergaderingen voor.

De penningmeester maakt de begroting en het bijbehorende werkplan en geeft hierbij een toelichting  in de vergadering van de Huurdersraad W. en na goedkeuring door de leden aan de woningcorporatie. Hetzelfde geldt, na de verklaring van de Kascommissie, voor de kolommenbalans.

Na het einde van het kalenderjaar wordt aan de hand van de notulen een jaarverslag opgesteld. Dit wordt in de jaarvergadering (Mei) vastgesteld door bestuur en leden.

 

Nieuw Bestuur.

In verband met het vertrek van de voorzitter en omdat er statutair een nieuw bestuur gekozen moest worden,  heeft er op 8 december 2011 een verkiezing plaatsgevonden,

Rob Gloudi en Andre Schobben, die zich herverkiesbaar gesteld hadden, werden herkozen als resp. penningmeester en secretaris.

Als nieuwe voorzitter werd Mounya Charti gekozen.

De Huurdersraad W. bedankte Kitty voor haar tomeloze inzet, Afgesproken werd dat tegelijkertijd met het derde lustrum van de Huurdersraad W in mei  2012 officieel afscheid van Kitty genomen zal worden.

 

Feest

Om te laten blijken dat Com.Wonen de inspanningen van de Huurdersraad W. op prijs stelt is ook in 2011 aan de vrijwilligers een feest aangeboden en wel op het ss Rotterdam.

Het was een grandioos feest en werd door alle deelnemers bijzonder op prijs gesteld.

 

Tot slot

Hopen wij u met dit verslag een indruk te hebben gegeven van onze inzet voor de huurders van Com.Wonen/Havensteder in 2011. Wij hebben u verslag gedaan van de samenwerking via het S.H.C. en met anderen en wij verzekeren u dat wij ook in 2012 met veel inzet en animo de belangen van de huurders in Bospolder Tussendijken en Rotterdam Centrum zullen behartigen.

 

  –Jaarverslag 2010

 

 • In dit verslag geeft het bestuur u een beeld van de voornaamste zaken die in het jaar 2010 bij de Vereniging Huurdersraad West aan de orde zijn gekomen. Vereniging Huurdersraad West.Op 18 maart 2010 is een Samenwerkingsovereenkomst tussen de Ver. Huurdersraad West en stichting Com•wonen ondertekend. In deze overeenkomst zijn de doelstellingen en uitgangspunten plus het overleg tussen Com•wonen en de Ver. Huurdersraad West (hierna te noemen Huurdersraad) vastgelegd. Het overleg met Com•wonen is er op drie niveaus t.w. op bestuurlijk en directieniveau door S.H.C. (Stichting Huurderalliantie Com•wonen), op regioniveau met Huurdersbelang Noord. Hierin hebben twee leden van de Huurdersraad zitting, t.w. Rob Gloudi en Andre Schobben, resp. penningmeester en secretaris van de Huurdersraad. De Huurdersraad vertegenwoordigt alle huurders van Com-Wonen in Bospolder Tussendijken en Rotterdam Centrum en vergadert via het Participatieoverleg met Com-Wonen. In 2010 was dit 5 maal. In 2010 heeft de ledendraad 9 maal vergaderd. Daarnaast waren er bijeenkomsten van werkgroepen ter voorbereiding van de Promotie dag op 22 mei en betreffende ledenwerving. Verder werd In brainstormsessie het Profiel van de Huurdersraad meer duidelijkheid gegeven. Daarvoor werd de hulp van het bureau STAP ingeroepen. De Huurdersraad West voer haar activiteiten uit vanuit het pand Rosier Faassenstraat 18. Dit pand wordt multifunctioneel gebruikt bijvoorbeeld ook door Buurtbemiddeling en Mantelzorg evenals door een werkgroep van het RIAGG voor voorlichting over schizofrenie. In 2010 bestaat het bestuur van de Huurdersraad uit:Kitty van de Stolpe, voorzitter, Rob Gloudi, penningmeester en Andre Schobben, secretaris. In verband met de verhuizing van Kitty naar een woning van Woonbron, is in 2010 met Com•wonen overeengekomen dat Kitty tot 1 januari 2012 kan aanblijven als voorzitter. Er zijn al veel pogingen ondernomen om in een goede opvolging te voorzien maar dit is vooralsnog zonder resultaat gebleven. 

  Sinds 1 januari 2010 heeft de ledenraad besloten geen spreekuur meer te houden. De reden hiervan is weinig tot geen belangstelling. De huurders zijn op de hoogte gesteld en kunnen ons altijd telefonisch of via internet bereiken. Hiervoor is zelfs een aparte mobiele telefoon aangeschaft.

   

  Om leden te werven is een werkgroep opgericht bestaande uit Kitty als voorzitter, Mildred Krak en Rob Roos Wenig. Het blijkt heel moeilijk om mensen te motiveren iets in de Huurdersraad te doen. Wij blijven volhouden.

   

  Helaas werd in augustus ons zeer gewaardeerde lid Jeannette van Deursen getroffen door een hersenbloeding. Na een lange revalidatie is Jeannette aan de beterende hand. Ook hebben wij afscheid genomen van mevrouw Jo de Boek, die vele jaren lid is geweest van de Huurdersraad West

   

  Spaanse Roos.

  In een schrijven liet Rachida Kariouh, wijkconsulent van Com•wonen, ons weten dat er ernstige bouwproblemen zijn in het complex Spaanse Roos aan de Rosier Faassenstraat. De complete staalconstructie in de voorgevel van het complex boven de begane grond is doorgeroest en moet vervangen worden. Tevens zijn diverse funderingen toe aan herstel. Dit heeft tot gevolg dat de bewoners van de woningen op de eerste etage aan de Ros. Faassenstraat en die van de bedrijfspanden tijdelijk naar een wisselwoning moeten verhuizen. De basis voor de vergoedingen aan de betreffende huurders ligt vast in het Sociaal Statuut, zoals afgesloten met de S.H.C. Dit Sociaal Statuut voor huurders en ook het Sociaal Statuut voor ondernemers is nog eens doorgenomen door Rob Gloudi en Rob Roos Wenig. De uitverhuispremie bedraagt EUR. 5.434,00. De Huurdersraad heeft hulp en advies aangeboden aan de betreffende huurders. De Huurdersraad heeft over deze renovatie en de consequenties hiervan daarnaast veel overleg gehad met S.H.C. en met beide wijkconsulenten. Gelukkig verlopen de werkzaamheden goed en volgens schema. Verschillende ondernemers waaronder het boekenantiquariaat zijn al teruggekeerd, zo ook een aantal huurders. Ook zijn er enige huurders die niet meer terugkomen.

   

  Promotie dag 22 mei.

  Op 22 mei is de braderie op de Schiedamseweg gehouden. Het was een stralende dag.

  De Huurdersraad had kraam 55 gehuurd om de activiteiten van de Huurdersraad onder de aandacht van de bewoners te brengen. Gezorgd was voor een goede bezetting. De leden waren herkenbaar aan het dragen van een wit T-shirt met Huurdersraad erop. Zij mengden zich tussen de bezoekers van de braderie met de vraag: Bent u huurder van Com-Wonen? Bij een ja-antwoord werd gevraagd of zij een klein vragenlijstje wilden invullen. Deze vragen waren:

  • · Bent u tevreden over uw woning
  • · Bent U tevreden over uw wijk
  • · Bent U tevreden over uw verhuurder
  • · Wat kan de Huurdersraad voor u doen.

  Als waardering voor het invullen ontvingen zij een katoenen tasje met Huurdersraad bedrukt waarin een pen en een sleutelhanger met een winkelwagenmunt. Dit werd op prijs gesteld. Er hebben meer dan 150 huurders het formulier ingevuld. Het merendeel was tevreden over de woning, de wijk en de verhuurder en vulden ja in. Het vreemde was echter dat zij dan onder aan het formulier een klacht opschreven. De Huurdersraad heeft de antwoorden en ook de klachten gerubriceerd. Na veel aandringen kon er tijd gevonden worden om deze met de juiste personen van Com•wonen te bespreken. Gelukkig werden er toen meteen maatregelen getroffen, zodat de klachten snel werden verholpen en de huurders tevreden werden gesteld. Ook de Huurdersraad leerde ervan en weet nu dat Com•wonen goede formulieren heeft voor het melden van overlast. Op deze wijze kan dit goed en efficiënt worden aangepakt. De Huurdersraad kijkt voldaan terug op deze Promotie dag en doet mee aan de Braderie Schiedamseweg in 2011.

   

  Theetuin.

  Ook heeft de Huurdersraad het voornemen om gebruik te maken van de Theetuin. Jeannette van Deursen is met de wijkbus meegegaan om de wijk en de Theetuin te promoten. Zij heeft folders uitgedeeld en werd een vaste pleinbezoekster. Zo heeft zij 3 dagen met Rachida samengewerkt wat de verstandhouding ten goede kwam. Ook in 2011 zullen wij zeker gebruik maken van de Theetuin.

   

  S.H.C.

  De Huurdersraad prijst zich gelukkig met de goede contacten met de S.H.C. Wij zijn er trots op dat de voorzitter van de S.H.C. lid is van de Huurdersraad en dat ook ons lid Rob Roos Wenig deel uitmaakt van het bestuur van S.H.C.

  Bij de Huurdersraad kwamen onderstaande onderwerpen m.b.t. S.H.C. Aan de orde:

  • · Achterban raadplegen / huurders betrekken bij standpuntbepaling
  • · Imago Com•wonen
  • · Fusie/overnameplannen Com•wonen
  • · Advies over voorgestelde wettelijke huurverhoging.
  • · Visitatie – Visitatierapport is later in Isalatheater toegelicht.
  • · Regels over aankoop en verkoop van projecten.
  • · Samenwerking met complexcommissies
  • · Regelgeving E.U. betreffende verhuur sociale woningbouwwoningen.
  • · Accountantscontroles op 2 gebiedsniveaus.
  • · Strategisch Voorraadbeheer

  Ter toelichting:

  In 2011 werd S.H.C. ingelicht over bestaande plannen tot fuseren met P.W.S. Het spreekt vanzelf dat dit onderwerp intensief onderzoek vereist en ook grondig overleg met alle betrokkenen zoals de O.R. ; huurdervertegenwoordigingen, enz. In 2010 vond de ondertekening van de intentieverklaring voor deze fusie plaats. De bedoeling is dat mevrouw Margriet Drijver niet werkzaam zal blijven in de nieuwe fusiecorporatie. Na de officiële fusie plaats wordt mevrouw Hedy v.d. Berk, thans bestuurder van P.W.S. de nieuwe bestuurder. Op 18 augustus heeft SHC een themadag over de voorgenomen fusie georganiseerd. S.H.C. Dringt er steeds op aan dat de dienstverlening op peil moet blijven en zelfs beter moet worden. Hetzelfde geldt voor onderhoud. SHC heeft alle huurders d.m.v. een folder in december ingelicht over de stand van zaken.

   

  Overleg met Com-Wonen.

  Het reguliere overleg van de Huurdersraad met Com-Wonen gebeurt in het Participatieoverleg. Tot maart werd Com-Wonen vertegenwoordigd door mevr. Joyce Saris, manager wijkontwikkeling. Met ingang van haar zwangerschapsverlof meldde zij dat voortaan Com•wonen in het participatieoverleg vertegenwoordigd zal worden door Ineke de Maaijer en Rachida Kariouh, wijkconsulenten. Hoewel de samenwerking met deze dames soepeler verloopt, betreurt de Huurdersraad deze maatregel, die zonder enig overleg genomen is. De lijnen met het managementniveau van Com·wonen worden op deze manier weer langer.

   

  Gebiedsvisie Wijkontwikkeling.

  Op voorstel van wijkontwikkeling heeft de Huurdersraad, onderverdeeld in groepjes, een wandeling gemaakt door Bospolder Tussendijken en daarbij gelet op het onderhoud van panden, de wijken, groenvoorziening, bereikbaarheid enz. In een extra vergadering met Wijkontwikkeling op 18 maart heeft de Huurdersraad een aantal suggesties gedaan zoals haast maken met aansluiting met Oud Delfshaven, het verlevendigen van de wijk door het aantrekken en faciliteren van kleine ondernemers maar geen belwinkels o.d. Ook het weer veilig en mooi maken van de Tovertunnel en het weer op peil brengen van de Mathenesserweg. Rob Gloudi heeft gevraagd hoe het maatschappelijk rendement gemeten wordt. Welke meetinstrumenten worden gehanteerd? In 2010 is daar nog geen bevredigend antwoord op ontvangen.

   

  Vrouwenempowerment.

  In 2010 werd het project “Achter de Voordeur” door de gemeente Rotterdam overgenomen.

  De Huurdersraad West was niet enthousiast over dit project en heeft er niet aan meegewerkt. Er kwam iets voor in de plaats: Vrouwenempowerment. Hiervoor werd het ontmoetingscentrum in BoTu “vrouwvriendelijk” gemaakt. Ramen werden geblindeerd en mannen werd de toegang ontzegd. Er werden zelfs mannen ontslagen, die in het ontmoetingscentrum werkten. Op papier van Com·wonen werd aan vrouwelijke ingezetenen van de Deelgemeente op dit nieuwe vrouwencentrum gewezen. De Huurdersraad is het helemaal niet met deze gang van zaken eens. Wij hebben de bestuurder van Com-Wonen laten weten dat wij deze vrouwenempowerment discriminerend vinden en het onbegrijpelijk is dat de aanbevelingsbrief op briefpapier van Com-Wonen staat. Het antwoord, ondertekend door de manager Gebied was weinig inhoudelijk. Het was niet zo bedoeld en het wijkcentrum is van de Deelgemeente.

   

  Financiën.

  De Huurdersraad is trots en blij met onze geweldige penningmeester en de integere en zorgvuldige kascommissie. Dit bleek ook bij de accountantscontrole op verzoek van Com-Wonen. Com-Wonen is met S.H.C. overeengekomen dat ieder jaar onderdelen van de participatie van Com•wonen controle krijgen. In 2010 werd begonnen met SHC, 2 onderdelen op gebiedsniveau waaronder de Huurdersraad en 5 op complexniveau. Voor 2010 heeft de Huurdersraad een begroting ingediend, welke is goedgekeurd door Joyce Saris namens Com·wonen. In de jaarvergadering van onze vereniging op 24 juni heeft de penningmeester de kolommenbalans 1 Jan. t/m 31 december 2009 gepresenteerd en post voor post toegelicht. Alle uitgaven zijn zorgvuldig door de kascommissie gecontroleerd en akkoord bevonden. Hiervoor heeft de kascommissie een verklaring van akkoordbevinding afgegeven. De Huurdersraad is akkoord gegaan met de voorgelegde kolommenbalans en de daarbij behorende verklaring van de Kascommissie en heeft het bestuur gedechargeerd. De penningmeester blijft aan en de kascommissie werd herkozen.

   

  Servicekosten.

  Ook in 2010 heeft Andre Schobben zich intensief bezig gehouden met de servicekosten.

  In de werkgroep Servicekosten waarin naast Andre de heren Den Houter, Blonk en de manager a.i. Van Es plus een vertegenwoordiger van Zuid, is het lichtplan besproken. Het voorstel is dat een eigen medewerker van Com·wonen tot een hoogte van 3,5 meter voortaan de lampen zal vervangen. Boven deze grens komen de vervangingskosten t.l.v. Onderhoud. Ook zullen er geen lampen meer geteld worden maar armaturen. Prijs geldt per armatuur, ongeacht het aantal lampen.

  Ook is afgesproken dat de glasverzekering vanaf 2010 EUR 1.16 per woning zal bedragen plus 5% adm. kosten. Schoonmaakkosten zijn omlaag i.v.m. verlaagd Btw-tarief. In 2010 hebben de managers Servicekosten a.i. bij Com•wonen elkaar snel opgevolgd maar de laatste is een schot in de roos. Sinds zijn komst zijn er goede vorderingen gemaakt en Andre ziet de toekomst met vertrouwen tegemoet.

  Hulde aan Andre voor de bergen werk die hij verzet.

   

  Bewonerscommissies.

  Via de afgevaardigden van bewonerscommissies en door persoonlijke contacten blijft de Huurdersraad op de hoogte van het wel en wee in de grote complexen in BoTu. Desgevraagd staan wij de bewonerscommissies bij en geven advies. Ook bespreken wij de bestaande problemen in het Participatieoverleg. Helaas is er niet voor ieder probleem een oplossing.

   

  Balansventilatie.

  Zoals wij in het jaarverslag 2009 schreven waren er serieuze problemen met de balansventilatie. Na aanhoudend aandringen van de Bewonerscommissies is er een grondig onderzoek geweest en zijn de nodige vervangingen en reparaties gedaan. De huurders blijven deze zaak kritisch volgen maar zijn nu tevreden.

   

  Dakpark.

  Onze lieve vrouw bij het Dakpark is Hetty Kapteijn. Vanuit haar woning kan zij de Vorderingen zien en dat geeft haar zin om ook de nodige vergaderingen bij te wonen. Het Dakpark ligt op schema; er zijn mooie plannen die gerealiseerd worden en iedereen heeft er zin in. Hetty rapporteert in iedere vergadering van de Huurdersraad en haar enthousiasme maakt ook ons blij.

   

  Erkentelijkheid.

  In februari heeft Com•wonen zijn erkentelijkheid getoond aan alle vrijwilligers, die aan de woningcorporatie verbonden zijn. Het was een geslaagd feest. Het bestuur van de Huurdersraad liet regelmatig zien blij te zijn met de inzet en vele uren van de leden. Een banketletter met Sinterklaas, een aardig briefje of een lovend woord worden op prijs gesteld maar de klap op de vuurpijl was toch het (vurige) etentje bij Dewi Sri, een fameus Indonesisch restaurant. Iedereen heeft ervan genoten en Sedat weet nu hoe Indonesisch eten smaakt. Het aperitief werd genoten in De Ballentent, voor herhaling vatbaar.

   

  Ook deze keer hebben wij geprobeerd om een beknopt maar goed overzicht te geven van de inzet van de Ver. Huurdersraad West. Wij hopen dat duidelijk is dat het belang van de huurders in Bospolder Tussendijken en ook van die in Rotterdam Centrum op de eerste plaats komt en dat wij blij zijn met de goede samenwerking met Com•wonen en S.H.C. 2011 zal een heel ander jaar worden waarin de fusie van Com•wonen een feit moet worden en waarin we de opvolging van onze voorzitter Kitty moeten regelen al weten we nog niet hoe. Wij hopen u hierover in het volgend jaarverslag te berichten.

   

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008